"CPC" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə
MALİYYƏ HESABATLARI

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

Ölçü vahidi: manat

Bölmə/
Maddə
№-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr
üzrə

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

4 802 803

512 402

70

Satışın maya dəyəri

 

(4 498 890)

(467 599)

 

Ümumi Mənfəət

 

303 913

44 803

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

57 588

 

71

Kommersiya xərcləri

     

72

İnzibati xərclər

 

(609 049)

(411 365)

73

Sair əməliyyat xərcləri

 

(253 665)

(832 560)

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

     
 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

(501 213)

(1 199 122)

63

Maliyyə gəliri

     

75

Maliyyə xərcləri

 

(48 138)

(350 252)

75

Maliyyə xərclərində əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər

     

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

     

75

Xarici valyutanın məzənnə fərqi

 

(3 193)

(1 126 743)

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

(552 544)

(2 676 117)

90

Mənfəət vergisi

     

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

(552 544)

(2 676 117)

 

Hər səhm üzrə mənfəət

     
 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

     


Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
MƏLUMAT


 

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr
üzrə

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

128 141

(141 249)

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

   

4 638 900

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

2 961 271

404 364

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

733 859

372 169

Amortizasiya xərcləri

 

237 146

237 321

Sair əməliyyat xərcləri

 

820 279

286 305

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

4 752 555

1 300 159Mühasibat balansı

Ölçü vahidi: manat

Bölmə/
Maddə№-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

1

2

3

4

5

 

AKTİVLƏR

     

1

Uzunmüddətli aktivlər

     

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

15 485

13 940

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

60 929 643

60 799 083

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

     

13

Bioloji aktivlər

     

14

Təbii sərvətlər

     

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

     

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

     

17

Uzunmüddətli debitor borcları

     

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

130 100

130 100

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

     
 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

61 075 228

60 943 123

2

Qısamüddətli aktivlər

     

20

Ehtiyatlar

 

1 697 309

1 446 181

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

1 944 409

2 152 895

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

41 686

200 187

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

     

24

Sair qısamüddətli aktivlər

 

145 976

155 634

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

3 829 380

3 954 897

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

64 904 608

64 898 020

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

     

3

Kapital

     

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

20

20

31

Emissiya gəliri

     

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

     

33

Kapital ehtiyatları

 

22 045 649

22 045 649

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

(18 276 598)

(18 829 142)

 

CƏMİ KAPİTAL

 

3 769 071

3 216 527

1

2

3

5

5

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

     

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər bank krditi

 

50 801 788

50 192 338

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

     

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

     

43

Uzunmüddətli kreditor borcları kredit faizi

 

10 236 496

10 236 496

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

     
 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

61 038 284

60 428 834

5

Qısamüddətli öhdəliklər

     

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

   

1 176 000

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

     

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

9 016

448

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

88 237

76 211

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

     
 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

97 253

1 252 659

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

61 135 537

61 681 493

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

64 904 608

64 898 020Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Ölçü vahidi: manat


                                                                                       

Qeydlər

Ödənil-miş nizam-namə kapitalı

Emissiya gəliri

Geri alınmış kapital (səhm-lər)

Kapital ehtiyatları

 

Cəmi

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Yenidən qiymətlən-dirilmə üzrə ehtiyat

Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat

Qanunvericilik üzrə ehtiyat

Nizamnamə üzrə ehtiyat

Digər ehtiyatlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(20 098 981)

1 946 688

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər

                 

4 498 500

4 498 500

Səhvlərin düzəldilməsindən sonra keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(15 600 481)

6 445 188

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

                     

Məzənnə fərqləri

                     

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər

                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

                 

(2 676 117)

(2 676 117)

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

                     

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)

                     

Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar

                     

Kapitalın maddələri arasında köçürmələrdən (transferlər) əvvəl keçmiş hesabat dövrünün sonunda qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(18 276 598)

3 769 071

Kapitalın maddələr arasında köçürülmələr

                     

Keçmiş hesabat dövrünün sonunda qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(18 276 598)

3 769 071

Keçmiş hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

                 

(2 676 117)

(2 676 117)

Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(18 276 598)

3 769 071

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər

                     

Səhvlərin düzəldilməsindən sonra hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(18 276 598)

3 769 071

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

                     

Məzənnə fərqləri

                     

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər

                     

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

                 

(552 544)

(552 544)

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

                     

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)

                     

Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar

                     

Kapitalın maddələri arasında
köçürmələrdən (transferlər) əvvəl hesabat dövrünün sonunda qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(18 829 142)

3 216 527

Kapitalın maddələr arasında köçürülmələr

                     

Hesabat dövrünün sonunda qalıq

 

20

   

22 045 649

       

(18 829 142)

3 216 527

Hesabat dövrü üzrə kapitalda
dəyişikliklərin cəmi

                 

(552 544)

(552 544)Pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat

Ölçü vahidi: manat

 

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr
üzrə

1

2

3

4

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

     

Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər

 

(552 544)

(2 676 117)

Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:

     

     azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin  payı

     

      mənfəət vergisi üzrə xərclər

     

       qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər

 

237 146

237 321

      xarici valyutanın məzənnə fərqi

 

3 193

1 126 743

  investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan   digər maddələr

 

48 138

350 252

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:

     

      ehtiyatlar

 

251 128

371 540

      əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri

 

(218 144)

446 234

      əməliyyat kreditor borcları və hesablamalar

 

(20 594)

(1 727 106)

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi

     

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

(251 677)

(1 871 133)

       

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri

     

komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də,  uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

(105 041)

(1 987 642)

uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə  investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

     

digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

1

2

3

3

törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları,

     

törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri  üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

(105 041)

(1 987 642)

       

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

     

səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

1 767 000

8 858 837

borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

(1 200 450)

(50 000)

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

     

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

dividendlər və  buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

     

faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

(48 138)

(3 989 002)

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  

 

518 412

4 819 835

       

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

 

161 694

961 060

       

Pul vəsaitlərinin və onların  ekvivalentlərinin hərəkəti

 

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

 

41 686

207 369

il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

 

161 694

961 060

xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

 

(3 193)

(1 126 743)

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

 

200 187

41 686

   
All rights reserved © 2021     CPC Corn Processing Company